Els Pares

Catequesi d'adults 2011 - 2012

 

 

Gairebé inevitablement la paraula Catequesi ens recorda als nens que es preparen per a la Primera Comunió o als quals l’han fet recentment i segueixen acudint per a continuar la formació sobre la fe cristiana. Però la Catequesi no té edat, en el sentit que sempre podem i hem de créixer i madurar com cristians, coneixent i vivint millor la nostra fe. Hem de ser sincers i reconèixer que amb freqüència s’ignora el més elemental. La raó és molt senzilla: no s’ha tornat a tenir més catequesis des de la infància. L’obra que ara varem presentar pretén ser un petit servei i ajuda per a satisfer un poc aquest buit i facilitar la Catequesi d’adults. Tal vegada faig qui pugui pensar que és massa senzilla i elemental. L’experiència d’haver utilitzat aquest material en la nostra parròquia ens anima a presentar-lo a altres comunitats, això sí, conscients que el seu ús ens permetrà millorar-lo en possibles reedicions. Probablement la seva simple lectura no doni el fruit desitjat. Per això, és importantíssim que qui imparteixin els temes es preparin bé i s’esforcin en esmicolar-los i explicar-los. Això és només un material bàsic, la pregària I el compartir. En tot cas, ens sembla de gran utilitat que els nostres adults, a més d’escoltar les corresponents exposicions, puguin tenir en les seves cases un text que els permeti recordar i repassar el que han escoltat. Si bé és cert que la catequesi d’adults no consisteix només a aprendre coses, sinó a compartir, orar, celebrar, madurar en la fe i en el compromís cristià... Per altra banda, és molt important que hagi un ordre en l’exposició dels temes, que sigui una mica sistemàtic que ens permeti tenir una espècie d’esquema o d’estructura. Per això, ens ha semblat convenient seguir un ordre: 1.Coneixement bíblic, Coneixement del fet religiós i de totes les religions. D’aquesta manera entendrem millor el que significa la fe cristiana enmig del conjunt d’altres creences per a poder relacionar, comparar, I compartir. 2. Coneixement de la Bíblia. No oblidem que és el nostre Llibre Sagrat i que en ell es troben els fonaments de la nostra fe. 3. La persona de Jesús. És el centre de la nostra fe cristiana. 4. L’església. D’una banda, hem de conèixer què és l’església i com està organitzada i, per una altra, és molt interessant conèixer com ha anat desenvolupant-se al llarg dels segles. 5. Els sagraments. La fe cristiana no és solament un conjunt de doctrines, sinó que també es manifesta en unes celebracions. 6. La vida cristiana. Ser cristià exigeix una manera de viure conforme a l’evangeli. Per això es concreta en una moral, en uns manaments. 7. L’oració. El cristià està cridat al diàleg amb Déu mitjançant l’oració. Cobra especial relleu l’oració litúrgica. 8. La Vida Eterna. Més enllà d’aquesta vida esperem uns cels nous i una terra nova. Aquests vuit apartats se subdivideixen en diversos temes que, en principi, poden impartir-se cadascun d’ells en una sessió, però les circumstàncies concretes poden aconsellar que es faci en més d’un dia. Així mateix el catequista ha de sentir-se lliure per a inserir algun tema que consideri convenient. Cada capítol acaba amb: – Preguntes per al diàleg. – Alguna bibliografia molt elemental. – Oració i compromís.

 

 

Les sessions volen desenvolupar-se no amb el catequista I prou, sinó amb el conjunt de tots els assistents I fer-ho nostre amb la participació espontània dels mateixos.

Aquesta assemblea està oberta a totes aquelles persones interessades a voler conèixer I aportar tot el necessari per a conviure particular I comunitàriament qualsevol missatge que el nostre vulgui manifestar.

 

 

Ens trobem un cop al mes a les instal·lacions de l’església Parroquial de Canet de Mar. Benvinguts/es I moltes gràcies per a voler compartir amb nosaltres el bo I millor de tu mateix/a.